Sytuacja prawna migrantek

Istnieją możliwości uwolnienia się ze związku, w którym jest się ofiarą przemocy, niezależnie od prawnego statusu pobytu. Jednakże proszę uwzględnić kilka uregulowań dotyczących migrantek:

  • Zgodnie z § 31 prawa pobytu (niem. Aufenthaltsgesetz) kobiety zasadniczo otrzymują niezależne od małżonka prawo pobytu po dwóch latach pożycia małżeńskiego.
    W sytuacjach wyjątkowych (fizyczna i psychiczna przemoc wobec kobiety, stosowanie przemocy wobec dzieci, grożące niebezpieczeństwo w kraju pochodzenia itd.) możliwe jest złożenie wniosku o nadanie samodzielnego zezwolenia na pobyt w Urzędzie ds. Cudzoziemców (niem. Ausländeramt).
  • Jeżeli migrantka, której pobyt w Republice Federalnej Niemiec jest przejściowo tolerowany (czasowe zawieszenie nakazu opuszczenia Niemiec, niem. Duldung), podlega obowiązkowi zamieszkiwania w ustalonym kraju związkowym wzgl. mieście/gminie (niem. Residenzpflicht). Oznacza to, że bez zgody Urzędu ds. Cudzoziemców nie wolno jej opuszczać kraju związkowego, w którym znajduje się jej miejsce zamieszkania. W niektórych gminach/miastach (np. miasto Kolonia) zakaz ten dotyczy przynależnego obszaru.
    W trakcie postępowania w sprawie udzielenia azylu migrantce nie wolno bez odpowiedniej zgody opuszczać obszaru gminy/miasta.
W składaniu wniosku w Urzędzie ds. Cudzoziemców mogą być pomocne punkty poradnictwa dla kobiet (niem. Frauenberatungsstellen) i domy/azyle dla kobiet (niem. Frauenhäuser).
Proszę uwzględnić, że Pani pozwolenie na pobyt zgodnie z § 51 prawa pobytu wygasa, tzn. traci ważność, jeżeli przebywa Pani dłużej niż 6 miesięcy poza granicami Republiki Federalnej Niemiec. Pozwolenie na pobyt traci ważność również wtedy, gdy posiada Pani zezwolenie na osiedlenie się i wykonywanie zawodu (niem. Niederlassungserlaubnis). W takim wypadku możliwe jest złożenie wniosku o przedłużenie terminu.
Gdy agresywny mąż lub ojciec dziecka grozi wywiezieniem dziecka za granicę, proszę potraktować tę groźbę poważnie i udać się na konsultację do punktu poradnictwa dla kobiet (niem. Frauenberatungsstelle). Adwokaci współpracujący z punktem poradnictwa postarają się o wydanie dla niego zakazu wyjazdu, aby ojciec dziecka nie mógł legalnie wyjechać z nim za granicę. Policja przeprowadzająca kontrole zatrzyma go w takim wypadku np. na lotnisku.
Kölner Hilfe bei Gewalt - Logo Ministerium

Kölner Netzwerk gegen häusliche Gewalt

Kölner-Hilfe-bei-Gewalt.de - Logo Stadt Köln